Ewa Masłowska
Slawistka, etnolingwistka

Dr hab., emerytowana profesor Instytutu Slawistyki PAN, specjalistka w zakresie lingwistyki kulturowej. Autorka książek: Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych, Wrocław 1988 (monografia uzyskała nagrodę Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha), Ludowe stereotypy obcowania  świata i  zaświatów w języku i kulturze, Warszawa 2012 (wyd. 2 poprawione: Warszawa 2016),  tłumaczenie angielskie: Mediating the Otherworld in Polish Folklore. A Cognitive Linguistic Perspective, trans. M. Frengler, P. Styk, Berlin 2020. Autorka artykułów z zakresu  dialektologii i etnolingwistyki publikowanych w latach 1980–2023. Inicjatorka trzech międzynarodowych  konferencji naukowych z cyklu Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzkulturowej.

Zainteresowania naukowe: antropologia języka, etnolingwistyka, semantyka, kognitywizm, symbolika. Publikacje dostępne na stronie: https://pan-pl.academia.edu/EwaMaslowska

Ewa Masłowska będzie Gościnią konferencji „Dziady. Spotkanie żywych i umarłych”.